+385 (0)32 200 541 info@mentorsavjetovanje.hr

Informiranje.com

Pravo na pristup informacijama

Internetska stranica informiranje.com izrađena je sa svrhom transparentnog informiranja od strane tijela javne vlasti prema korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Putem internet stranice informiranje.com za svakog zainteresiranog korisnika tijela javne vlasti kreira se korisnički profil i objavljuje sadržaj koji ispunjava zahtjeve Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) (u daljnjem tekstu: Zakon) na službenoj stranici korisnika tijela javne vlasti kao što su informacije, obavijesti, zaključci, akti navedeni u čl. 10. Zakona; savjetovanje s javnošću navedeni u čl. 11. Zakona; informiranje navedeno u čl. 12., Zakona; informacije u vezi sa službenikom za informiranje navedenim u čl. 13. Zakona; pravodobno objavljivanje informacija navedeno u čl. 17. st. 1. toč. 1. Zakona; zahtjevi za pristup informacijama iz čl. 18. Zakona; iznosi naknada za pristup informacijama iz čl. 19. Zakona; Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije i drugi elementi koje zahtjeva Zakon.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti su: tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. Popis tijela javne vlasni vodi Povjerenik za informiranje i javnosti je dostupan na poveznici http://tjv.pristupinfo.hr .

Informacija

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala a koje je tijelo javne vlasti izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastala je u okviru djelokruga rada tijela javne vlasti.

INFORMIRANJE.COM je internetska stranica kojim upravlja MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. VUKOVAR.