+385 (0)32 200 541 info@mentorsavjetovanje.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRELA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je zajamčeno pravo na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) kojim se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Turistička zajednica Općine Brela javnost informira putem službene internet stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0)21 618 455 / +385 (0)21 618 337;
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: valentina@brela.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Brela, Trg Alojzija Stepinca 10, HR - 21322 Brela na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Trg Alojzija Stepinca 10, HR - 21322 Brela od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Turistička zajednica Općine Brela ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Izmjenama Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14, 141/22) (dalje u tekstu: Kriterij) od 06.12.2022. na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 €
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,06 €
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 €
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 €
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 €
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 €
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 € za 64 GB, 19,91 € za 32 GB, 15,93 € za 16 GB, 6,64 € za 8 GB, 3,98 € za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik –  0,10 €
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 €

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriterijima, Turistička zajednica Općine Brela odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima Turistička zajednica Općine Brela te trošak poštanskih usluga. Turistička zajednica Općine Brela dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Turistička zajednica Općine Brela zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Turističke zajednice Općine Brela očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 19,91 €. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Turistička zajednica Općine Brela donijela je Odluku kojom korisniku prava na informaciju neće zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 6,64 €.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Turistička zajednica Općine Brela ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22), Turistička zajednica Općine Brela može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija, u skladu s Kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona i u sljedećim slučajevima:

1.    kada se tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda te će u navedenom slučaju odrediti naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija koje utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske. Troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti.

2.    ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije, pohrane, anonimizacije osobni podataka, mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija određen je u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 za 64 GB, 19,91 za 32 GB, 15,93 za 16 GB, 6,64 za 8 GB, 3,98 za 4 GB
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13

NAPOMENA:

Na temelju čl. 32. st. 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) i članka 6. Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18), Turistička zajednica Općine Brela objavljuje Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija.

PRAVNI OKVIR (sadrži informacije tijela javne vlasti u skladu s Otvorenom dozvolom).

Otvorena dozvola

Ministarstvo uprave dana 12.07.2017. godine donijelo je Pravilnik kojim se uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti (dozvole). Sadržaj Pravilnika možete vidjeti klikom na Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17).

Turistička zajednica Općine Brela na svojoj mrežnoj stranici objavljuje otvorenu dozvolu odnosno poveznicu na dozvolu klikom na Otvorena dozvola te objavljuje otvorene podatke i pruža informacije za ponovnu uporabu pod novom, hrvatskom licencom.

Otvorena dozvola objavljuje se na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17).

Turistička zajednica Općine Brela korisnike informira na ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacija otvorenom dozvolom koja omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

 • reproduciranje, distribuciju te stavljanje na raspolaganje trećima; prilagođavanje i povezivanje s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka;
 • iskorištavanje integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama.

Drugim riječima, korisnici mogu slobodno koristiti podatke za koju god svrhu žele, davati ih trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao bazu za poslovne procese, proizvode i aplikacije. Jedina obveza korisnika jest da pri uporabi informacija koje sadrže otvorenu dozvolu navede izvor (npr. tijelo javne vlasti odnosno konkretnu izjavu o izvoru kako je navedena od tijela javne vlasti koje je izradilo informaciju) te datum preuzimanja odnosno posljednje izmjene. Ako pak podaci ne sadrže izjavu o izvoru i datum posljednje izmjene, korisnik je obavezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.

Ono što korisniku nije dozvoljeno jest koristiti podatke (npr. izrađivati proizvod odnosno aplikaciju temeljenu na otvorenim podacima) na način koji bi upućivao da je proizvod ili aplikaciju izradilo samo tijelo javne vlasti.

Izjava o izvoru

Turistička zajednica Općine Brela kao autor objavljuje informacije na svojim mrežnim stranicama i na ovoj mrežnoj stranici. Informacije su ustupljene pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.

Bazirano je na djelu koje se nalazi na https://brela.hr/.

Datum posljednje izmjene: u stvarnom vremenu.

 

Znak otvorene dozvole:

Dokumenti

Naziv Preuzmi

Zahtjev-za-pristup-informacijama.odt

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.odt

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.odt

Odluka-o-visini-naknade_cjenik_stvarnih-materijalnih-troskova.odt

Odluka-o-cjeniku-za-naknadu-troskova-ponovne-uporabe-informacija.odt