+385 (0)32 200 541 info@mentorsavjetovanje.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Javne usluge

Djelovanje Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije temelji se na načelu opće korisnosti i  može:

  • upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, Republike Hrvatske, tijela javne vlasti, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska
  • organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije
  • objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća
  • organizirati stručne skupove i edukacije
  • pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi
  • obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima
  • može steći ulog u temeljnom kapitalu društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine

 

Zadaće Zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije su sljedeće:

1. Strateško planiranje i razvoj

1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja, te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije

1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama, te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda

1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije.

2. Upravljanje sustavom turizma

2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije

2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima, te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji

2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu turističkih zajednica i dionika turističkog sektora na području županije

2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja

3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal, te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije

3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice.

Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

 

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Adresa: Šipčine 2, HR- 20000 Dubrovnik

Email: info@visitdubrovnik.hr

Tel: +385 20 324 999

Fax:  +385 20 324 224

OIB: 72976166926

MB: 0978990

Poveznica na službenu internet stranicu